Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leenovereenkomst: de overeenkomst die kunstenaar en huurder zijn aangegaan, krachtens welke overeenkomst de huurder het recht heeft tegen betaling van de leenvergoeding kunstwerken die eigendom zijn van de kunstenaar te lenen;
 2. Kunstenaar: degene die persoonlijk eigen kunstwerken ter beschikking stelt voor uitleen en, optioneel, aankoop.
 3. Particulieren: huurders met wie kunstenaar een leenovereenkomst voor particulieren heeft afgesloten.
 4. Bedrijven en instellingen; huurders met wie kunstenaar een leenovereenkomst voor bedrijven en instellingen heeft afgesloten.
 5. Huurder: De particulier, het bedrijf of de instelling met wie het kunstenaar een leenovereenkomst heeft afgesloten.
 6. Partijen; huurder en kunstenaar.
 7. Leenvergoeding: de financiële vergoeding die huurder maandelijks dan wel per kwartaal moet voldoen aan de kunstenaar. De hoogte van de leenvergoeding is te vinden in het contract.

Artikel 1: Algemeen

 1. Alle uitgeleende kunstwerken blijven eigendom van de kunstenaar, tenzij er sprake is van koop.
 2. Het te huur aangeboden kunstwerk is ten allertijden voorzien van naam en adres van de kunstenaar.
 3. De huurder is verplicht om bij verhuizing schriftelijk een adreswijziging door te geven (per post of e-mail.)
 4. PAK Platform Achterhoekse Kunstuitleen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (betalings-)geschillen tussen kunstenaar en huurder.

Artikel 2: Betalingen

 1. De verhuur gaat per keer over een periode van drie maanden en telkens te verlengen met eenzelfde huurperiode van een kwartaal.
 2. De huurder ontvangt een factuur met de leenvergoeding voor een kwartaal , die bij vooruitbetaling voldoet binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de huurder niet binnen de gestelde termijn de factuur voldaan heeft, zal de kunstenaar de huurder in gebreke stellen en een betalingsherinnering versturen. Indien de huurder niet binnen de in de betalingsherinnering gestelde termijn zijn vordering volledig heeft voldaan, behoudt kunstenaar zich het recht voor de leenovereenkomst te ontbinden. Bij ontbinding dienen de uitgeleende kunstwerken die zich bij de huurder bevinden onmiddellijk te worden geretourneerd of beschikbaar worden gesteld aan kunstenaar. De huurder is aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke (incasso-) kosten van de kunstenaar. De huurder is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en advocaatkosten, indien, in het geval van een gerechtelijke procedure, de proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
 3. Kunstenaar behoudt zich het recht voor geen nieuwe leenovereenkomst te sluiten met huurders met openstaande vorderingen, dan wel aan hen nieuwe kunstwerken uit te lenen.

Artikel 3: Beëindiging, opzegging en ontbinding

 1. Opzegging en daarmee beëindiging van deze overeenkomst door particulieren kan alleen bij het inleveren van alle door de huurder geleende werken.
 2. In geval van overlijden van de huurder dient de kunstenaar hiervan op de hoogte te worden gesteld en de geleende kunstwerken aan de kunstenaar worden geretourneerd.
 3. In geval van overlijden van de kunstenaar komen alle rechten en plichten aan de erven en/of nabestaande van de kunstenaar toe.
 4. Na opzegging van deze overeenkomst zijn bedrijven en instellingen verplicht de werken uiterlijk bij het einde van de overeenkomst in te leveren.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de huurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de huurder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, mag de kunstenaar de overeenkomst terstond en met directe ingang opzeggen en daarmee beëindigen dan wel de order annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van kunstenaar op de huurder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien het kunstwerk of de kunstwerken niet binnen 14 dagen na de beëindiging of ontbinding van de overeenkomst is/zijn ingeleverd bij de kunstenaar, dan verbeurt de huurder per dag een boete ter hoogte van 1% van de waarde van de kunstwerken die ten onrechte niet zijn ingeleverd. Naast deze boete blijft de huurder de achterstallige leenvergoeding op basis van de overeenkomst en schadevergoeding op grond van de wet voor de daadwerkelijk geleden schade door het kunstenaar verschuldigd.

Artikel 4: Transport

 1. Wanneer de kunstenaar zelf voor het transport zorg wil dragen, dan is de kunstenaar zelf verantwoordelijk voor het vervoer en de eventuele daaruit ontstane schade.
 2. Tenzij kunstwerken door de huurder worden vervoerd in door de kunstenaar verstrekt verpakkingsmateriaal komt schade tijdens het transport voor rekening van de huurder.
 3. Beschadigingen aan het kunstwerk tijdens de leen periode komen ten allertijden voor rekening van de huurder.

Artikel 5: Verplichtingen en aansprakelijkheid van de huurder

 1. De huurder dient zorgvuldig en als goed huisvader voor de werken zorg te dragen. De werken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats worden gesteld en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht. De huurder draagt zorg voor een deugdelijk ophangsysteem.
 2. De huurder is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van werken, de kunstenaar hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren.
 3. Bedrijven en instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een verzekering voor het adres waar de geleende kunstwerken worden ondergebracht. De kunstenaar kan de huurder vragen een polis te tonen.
 4. De huurder is niet gerechtigd geleende werken op een ander adres dan het eigen woonadres/bedrijfsadres onder te brengen en evenmin om de geleende kunstwerken aan anderen ter beschikking te stellen en de kunstwerken te (doen) reproduceren.
 5. Bedrijven en instellingen verplichten zich om de geleende kunstwerken regelmatig op aanwezigheid en beschadiging te controleren en, bij gebleken beschadiging, ontbreken of vermissing, de kunstenaar daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 6. De huurder is verplicht ingeval van beslaglegging te zijnen laste of, ingeval van aanvraag van zijn faillissement of bij faillissement, aan de beslagleggende deurwaarder of aan de curator mede te delen dat de in zijn bezit zijnde werken niet zijn eigendom zijn, met overlegging van het bewijs van uitleen van kunstenaar.
 7. Bij niet te repareren schade is de huurder aansprakelijk voor de volledige aankoopwaarde van het kunstwerk.

Artikel 6: Koop van een kunstwerk

 1. Tenzij anders aangegeven, biedt de kunstenaar zijn/haar uitgeleende kunstwerken tevens te koop aan. De verkoopprijzen kunnen worden geraadpleegd bij de kunstenaar.De huurder bij wie het kunstwerk zich bevindt heeft het eerste recht van koop.
 2. Op de koopprijs wordt het bedrag dat huurder in de periode voorafgaand aan de koop aan leenvergoedingen voor het betreffende kunstwerk aan de kunstenaar voldaan heeft in mindering gebracht.
 3. Uitsluitend leenvergoedingen die door de huurder, die een koopovereenkomst aangaat zelf voldaan zijn kunnen in mindering worden gebracht op de koopprijs.
 4. Restitutie van de leenvergoedingen vindt niet plaats.
 5. Een afbetalingsregeling is mogelijk, indien het om een kunstwerk gaat met een aankoopwaarde van minimaal € 500,-. De maximale afbetalingsperiode bedraagt 3 jaar. De huurder die gebruik maakt van een afbetalingsregeling dient minimaal 10% van de aankoopwaarde van het kunstwerk als aanbetaling te voldoen. Bij de afbetalingsregeling kan het bedrag dat de huurder in de periode voorafgaand aan de koop aan leenvergoedingen heeft betaald, in mindering worden gebracht.
 6. Het kunstwerk is pas eigendom van de koper als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan (eigendomsvoorbehoud). Na levering van het kunstwerk aan de huurder is de kunstenaar niet meer aansprakelijk voor het werk.

Artikel 7. Auteursrecht

De kunstenaar heeft als maker van het gehuurde kunstwerk, ook na verkoop, uitdrukkelijk het auteursrecht op het kunstwerk. Dat betekent onder andere dat het openbaar maken en/of (laten) reproduceren van het kunstwerk, op welke wijze ook, alleen mogelijk is na schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
 2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. In het uiterste geval kan een mediator uitkomst bieden.
 3. Indien dit minnelijke overleg niet tot een oplossing leidt, leggen partijen hun geschillen voor aan de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling zal de strekking van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet aantasten.